Pasaport İşlemleri

2018 YILI PASAPORT HARÇ BEDELLERİ

*** Hususi ve Hizmet damgalı pasaportlar harç bedelinden muaftır.

SÜRE HARÇ BEDELİ PAS. DEF. BDL.
6 AY 137,40 TL 108,00 TL
1 YIL 200,80 TL 108,00 TL
2 YIL 327,80 TL 108,00 TL
3 YIL 465,50 TL 108,00 TL
4 -10 YIL 656,10 TL 108,00 TL

Pasaportta dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Pasaportunuzun temdit süresi seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay olmalı ve pasaportunuzda en az 2 adet boş vize sayfası bulunmalıdır.
 • Yırtılmış yada sökülmüş olan pasaportlar vize başvurusunda konsolosluklar tarafından kabul edilmediğinden dolayı pasaportunuzu mutlaka yenilemeniz gerekmektedir.
 • Tüm vize başvurularınızda Vize sayfaları dolmuş veya iptal edilmiş olsa bile eski pasaportlarınızı vize müracaatı sırasında göstermenizin sizin için bir ‘’Referans’’olacağını unutmayınız.

Yurt Dışına Çıkış Harcı;

23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. Maddesinin birinci fıkrasında. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 TL Harç alınır hükmüne yer verilmiş, izleyen fıkralar da ise yurt dışına çıkış harcı konusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve muafiyetler aşağıdaki gibidir;

 • Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,
 • 7 yaşını doldurmamış olanlar,
 • Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı, olarak belirlenmiştir.

Bakanlar kurulu bu harçtan muaf tutulacaklar ile harcın ödenmesine ilişkin usul ve esesları belirlemeye ve harç miktarını üç katına kadar artırmaya veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkilidir.

 1. Diplomatik Pasaport;

  Bu pasaport Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Elçilikleri tarafından verilir. Diplomatik Pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami 2 yıl için, daimi görevle gidenlere de azami 4 yıl için geçerli olmak üzere verilip, icabında aynı müddetle 3 defa temdit olunur.
  Diplomatik pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genelkurmay 1.ve 2. Başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, Orgenerallere, Oramirallere, eski Cumhurbaşkanlarına, Yasama Meclisleri eski Başkanlarına, eski Başbakanlara, Dışişleri eski Bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başkanlık ve Bakanlık Müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik unvanı taşıyan Başbakan Müşavirleri ile Başbakan Dışişleri Danışmanlarına, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üstü düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinin yanında memur edilen müşavirlere, ateşlere ve muavinlerine, Hükümet adına Milletlerarası resmi müzakereler
  yapılması, mukavelenameler akdi için veya Milletlerarası toplantılar, kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya Milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenler siyasi kuryeler verilir.
  Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi diplomatik pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilmesi mümkündür. Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat vazifeleri devam ettiği müddetçe yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanlarında yaşayıp, reşit bulunmayan erkek çocuklarına dahi diplomatik pasaport verilir veya bunlar baba veya annelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir.
  Diplomatik pasaportların refakat hanesine kayıtlı bulunanlar pasaport sahibi ile birlikte seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar.
  Diplomatik pasaportlarda, sahiplerinin veya varsa refakat hanesine kayıtlı bulunanların birer adet fotoğraflarının pasaport üzerinde olması lazımdır.
  Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.
 2. Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport)

  Hususi damgalı pasaportlar 30 sayfa olup, dış kapak resmi yeşildir.
  Hususi pasaport ; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.
  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.
  Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür.
  Hususi pasaport almak için gerekli belgeler;
  Sadece hak sahibi (Çalışan) hususi pasaport alacaksa:

  • Çalıştığı kurumun İl Müdürlüğünden kendi bilgilerinin bulunduğu, resimli ve onaylı pasaport talep formu.
  • Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
  • İlk kez pasaport alacaklardan 4 adet,TEMDİT (Süre Uzatımı) edileceklerden ise 3 adet fotoğraf (4,5×6 ebadında cepheden, nizami olarak son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz fotoğraf)
  • Her bir pasaport için Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport cüzdan bedeli
  • Daha önce almış olduğu pasaportlarının getirilmesi.
  • Hak sahibi eşi ve çocukları için alacaksa:
  • Çalıştığı kurumun İl Müdürlüğünden, kendi bilgileri ile birlikte pasaport alacağı eşi ve çocuklarının kimlik bilgilerinin de bulunduğu, resimli ve onaylı pasaport talep formu
  • Kendisi ile birlikte pasaport alacağı eşi ve çocuğunun nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
  • İlk kez pasaport alacaklardan 4 adet, temdit (Süre Uzatımı) edileceklerden ise 3 adet fotoğraf ( 4,5×6 ebadında cepheden, nizami olarak,son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz fotoğraf)
  • Değiştirilecek veya yeni alınacak her bir hususi pasaport için Maliye Bakanlığınca yıllık olarak belirlenen pasaport cüzdan bedeli
  • Daha önce almış oldukları pasaportlarının getirilmesi
  • Reşit olmayan çocuklar için;
   – Anneye refakat olacaksa; noterden tasdikli baba muvafakatnamesi,
   – Babaya refakat edilecekse noterden tasdikli anne muvafakatnamesi,
   – Ayrı pasaport tanzim ettirilecekse noterden tasdikli hem anne hem de baba muvafakatnamesi.

  (SÜRE UZATIMLARINDA(TEMDİT) PASAPORTU OLSA BİLE VEYA DAHA ÖNCE MUVAFAKATNAME GETİRMİŞ OLSANIZ BİLE, REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLARINIZ İÇİN HER SEFERİNDE MUVAFAKATNAME İSTENMEKTEDİR)

  • Pasaport alacak reşit kız çocukları için;
   – Çalışmadığına dair SSK-BAĞKUR ve EMEKLİ SANDIĞI internet sitelerinden alabilecekleri (Daha önce çalışmışlığı olanların işten çıkış tarihlerini gösteren) internet çıktısı.
   – Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
   İstenmektedir.
 3. Umuma Mahsus Pasaport (Bordo pasaport)

  Umuma bağlı pasaportlar 38 sayfa olup, dış kapak rengi bordodur.Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.
  Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır

  Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
  Umuma mahsus pasaport almak için gerekli belgeler;

  • 18 yaşından büyük Reşit
  • TC nüfus cüzdanı aslı
  • Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfüs cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.
  • 2 adet Biyometrik Resim
   Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de, dahil olmak üzere) – 50mm X 60mm ebatlarında – Fonu Beyaz – Biyometrik özelliklere sahip – 2 adet
   • Pasaport Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı(Adına Pasaport Müracaatı Yapılacak Birey Adına Yatırılmalıdır).
   • Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması – Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha) – Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir
   • Pasaport Harç Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı (Adına Pasaport Müracaatı Yapılacak Birey Adına Yatırılmalıdır).
   • Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması – Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha) – Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir
   • Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı
 4. Hizmet Pasaportu ( Gri Pasaport)Hizmet damgalı pasaportlar 30 sayfa olup, dış kapak rengi gridir.Hizmet Pasaportu , Hükümetçe, Özel İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir.Hizmet  pasaportu alabilecek durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.Hizmet pasaportlarının geçerlilik süreleri resmi amaçla gerçekleştirilecek görev süresine göre belirlenmektedir.Görev süresi bitiminde ilgili emniyet müdürlüğüne iade edilmesi gerektiğinden, şahsi yurtdışı seyahatlerinde kullanılamamaktadır.

  Gri Pasaport İçin Gerekli Belgeler

  • TC nüfus cüzdanı aslı
  • Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfüs cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.
  • 2 adet Biyometrik Resim
  • Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de, dahil olmak üzere) – 50mm X 60mm ebatlarında – Fonu Beyaz – Biyometrik özelliklere sahip – 2 adet
  • Hizmet Pasaportu Talep Formu aslı
  • Başvuru sahibinin, mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış Hizmet Pasaportu Talep Formu aslı
  • Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler
  • Daha önceden herhangi bir pasaport alınmışsa ilgili pasaport şubesine iade edilmesi, daha önce alınmış umuma mahsus pasaportları, hizmet pasaportu alırken ilgili pasaport şubesine iade edenler, formdaki ilgili bölüme umuma mahsus pasaportlarını ilgili pasaport şubeye teslim ettiklerini ve geri almadıklarını beyan edecekler, ancak sözkonusu pasaport dosyalarında bulunamaz ise, umuma mahsus pasaportlarına kayıp işlemi yapılarak, beyan edenler hakkında T.C.K.nın 206. maddesine göre yalan beyanda bulunmaktan, formu onaylayan kurum yetkilileri hakkında ise resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan işlem yapılmaktadır.Bu nedenle, daha önceden alınmış umuma mahsus pasaportlar hak sahiplerinde ise mutlak surette başvuru sırasında getirilmesi, hak sahiplerinde değilse formun ilgili bölümüne doğru beyanda bulunulması gerekmektedir.
   Hizmet pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.